27/11/2022

Hiển thị thuộc tính (khối nội tuyến) trong CSS

Như bạn có thể thấy, một số thẻ HTML như

,

,