27/06/2022

Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 2

Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 2

1: Access là gì?

2: Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho:

3: Hãy sắp xếp các bước sau để có một thao tác đúng khi tạo cơ sở dữ liệu mới? (1) Chọn nút Tạo (2) Chọn Tệp -> Mới (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu (4) Chọn Cơ sở dữ liệu trống

4: Các chức năng chính của Access là gì?

5: Chọn câu sai trong số các câu sau:

6: Các đối tượng cơ bản trong Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Bảng câu hỏi

B. Bảng, Bảng câu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

C. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Mô-đun, Báo cáo

7: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, chúng tôi sử dụng:

8: Để bắt đầu Access, chúng tôi thực hiện:

9: Trong Access, để mở cơ sở dữ liệu đã lưu, lệnh nào sau đây đúng?

10: Kết thúc phiên với Access bằng cách thực hiện như sau:

11: Các thành phần cơ bản của Access là:

12: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, chúng tôi chọn bảng và sau đó:

13: Mệnh đề nào sau đây là sai?

14: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của trường GIOI_TINH là True. Khi đó trường GIOI_TINH được định nghĩa với kiểu dữ liệu gì?

15: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường TO_MONEY (phải bao gồm tiền tệ), bạn nên chọn kiểu dữ liệu nào?

See also  Hướng dẫn chơi Chơi Cùng nhau cho người mới

16: Chọn kiểu dữ liệu cho trường “Toán học”, “Lời bài hát”, …

17: Trong Access, khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong cơ sở dữ liệu (dữ liệu văn bản) dài hơn 255 ký tự thì ta cần xác định trường đó như thế nào?

18: Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng ở chế độ thiết kế, cách làm nào sau đây là đúng?

19: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, chúng ta thực hiện:

20: Trong Access, để nhập dữ liệu cho bảng, chúng ta thực hiện:

21: Cập nhật dữ liệu là:

22: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn một bản ghi mới ta thực hiện: Insert> ………..

23: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, có một trường được chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần, cách làm nào sau đây là đúng?

24: Phát biểu nào sau đây là sai?

25: Trong Access, nếu chúng ta muốn in dữ liệu ra giấy, chúng ta

26: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Hình 1: Biểu tượng truy cập

Hình 2: Truy cập biểu tượng thanh công cụ

27: Để sắp xếp dữ liệu của một trường nào đó theo thứ tự giảm dần, ta chọn ký hiệu nào sau đây?

Hình 1: Lưu biểu tượng

Hình 2: Biểu tượng ngăn xếp dữ liệu

Hình 3: Tìm biểu tượng

Hinh 4: Biểu tượng giảm dần

28: Cho các thao tác sau, trình tự các thao tác để thực hiện lọc theo ô dữ liệu đã chọn là:

See also  5 ứng dụng theo dõi tiền điện tử tốt nhất cho Android

(1) Nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc

(2) Nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc nhanh

(3) Chọn ô có dữ liệu để lọc

29: Cho các thao tác sau, trình tự các thao tác để thực hiện lọc theo mẫu là:

(1) Nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc dữ liệu

(2) Nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

30: Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

A. Trên trường (Giới tính), chúng tôi nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc nhanh

B. Nhấp vào nút Biểu tượng bộ lọc dữ liệu , sau đó nhập từ (“Nam”) vào trường (Giới tính), sau đó nhấp vào. cái nút Biểu tượng bộ lọc

C. Trong trường (Giới tính), chúng ta nhấp vào ô có giá trị (Nam), sau đó nhấp vào. cái nút Biểu tượng bộ lọc nhanh