29/05/2023

Giấy khai sinh là gì? Mẫu giấy khai sinh chuẩn 2021

Giấy khai sinh là gì?  Mẫu giấy khai sinh chuẩn 2021

Giấy khai sinh là gì?

Giấy khai sinh là một loại giấy tờ để xác thực và xác nhận việc khai sinh của một người. Giấy khai sinh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Giấy khai sinh sẽ được dùng làm căn cứ để đăng ký khai sinh cho con, làm thủ tục hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội trước khi được cấp giấy chứng sinh.

Thủ tục cấp giấy khai sinh như thế nào?

Thông tư 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 quy định thẩm quyền cấp giấy khai sinh như sau:

Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Chuyên sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản, Nhà hộ sinh, Trạm Y tế cấp xã và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Cũng theo Thông tư 17/2012 / TT-YT, thủ tục cấp giấy khai sinh được quy định như sau:

– Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh. Cha mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm đọc và kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy khai sinh được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ em làm thủ tục đăng ký khai sinh, 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

See also  Akshan DTCL 5.5: Cách xây dựng, đội hình mạnh nhất

– Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cán bộ y tế, cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em phải làm đơn xin cấp Giấy chứng sinh và nộp tại Trạm y tế xã. nơi trẻ sinh ra để xin cấp giấy khai sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã phải làm thủ tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

Mẫu giấy khai sinh

Nội dung cơ bản của Mẫu Giấy khai sinh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012 / TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ / người chăm sóc: ……………………… Năm sinh: …………………… ..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………. ……………………………

………………………………………………………………………………………………

Số CMND / Hộ chiếu: ………………………………………………………….

Dân tộc:………………

Con sinh vào: ………… ..giờ …… .phút, ngày …… tháng …… năm ……………… ..

Ở trong: ……………………………………………………………………………………………………….

Số sinh ………… .Số trẻ đang sống: ……………

Số con trong lần sinh này: …………………….

Giới tính của trẻ: …………………… Cân nặng: ………….

Tình trạng sức khoẻ của cháu: ………………………………………………………………………………………………

Dự định đặt tên con là: ……………………………………………………………………………………………….

Nữ hộ sinh:……………………………………………………………………………………………….

…………., ngày tháng …. năm 20 ……

Cha mẹ, người chăm sóc Nữ hộ sinh, người bỏ phiếu Trưởng phòng chăm sóc sức khỏe

See also  Cách xem lịch sử chỉnh sửa của một ô trong Google Trang tính

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ chức danh và họ tên) (Ký, đóng dấu)

Ghi chú

Tên dự định có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đăng ký khai sinh cho trẻ.